Jsme výrobce, přímý dovozce a prodejce vysoce kvalitních skleníků. Zajistíme dopravu i montáž.

Shopping cart
0 Kč
776 754 546

VRACENÍ ZBOŽÍ

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1 Do 14 dnů od převzetí produktů objednaných přes naše webové rozhraní skleniky-kinplast.cz máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Bering servis, s. r. o., se sídlem Vlčkovická 224, Hradec Králové, 500 04, identifikační číslo: 27525805, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem na adresu info@skleniky-kinplast.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení kompletního vráceného zboží včetně všech případných dárků zdarma, které byli součástí dodávky nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Platby zásadně vracíme formou bankovním převodem na účet kupujícího.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát prodávající na webové stránce https://skleniky-kinplast.cz/ Bering servis, s. r. o., se sídlem Vlčkovická 224, Hradec Králové, 500 04, identifikační číslo: 27525805

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*) ——————————– Číslo objednávky ———————————–

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ——————————————————-

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ———————————————————————

Podpis spotřebitele/spotřebitelů —————————————————–  Datum —————————

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.